Μέτρο 4.1 <<Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλεύσεις>>

 • Δράση 4.1.1: « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»
 •  Σκοπός Το πρόγραμμα στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Δικαιούχοι:Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης, μπορούν να κριθούν:Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλέυσεων ως Επαγγελματίες Αγρότες  (όχι Νεοεισερχόμενοι)Συλλογικά Σχήματα (πχ Ομάδες Παραγωγών, οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί)
 •  Κριτήρια Επιλεξιμότητας Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων: Να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2017).Να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000€, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (2017).
 •  Προϋπολογισμός Α)Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων: Ανώτατο ύψος προϋπολογισμού 300.000 €. Υπάρχει  δυνατότητα αύξησης έως και τις 500.000€, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.Β) Για συλλογικές επενδύσεις:Ανώτατο ύψος προϋπολογισμού 500.000 € Υπάρχει δυνατότητα αύξησης έως και το 1.000.000€, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 • Επιλέξιμες Δαπάνες. Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1, ενισχύονται ενδεικτικά , δαπάνες στις εξής κατηγορίες: Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκτασης, αποπεράτωση και εκσυγρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δε γίνεται με τη χρήση σπόρου. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.Αγορά καινούργιου ανθοκομικού και μελισσοκομικού αυτοκινήτου.Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρησης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου. Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Δράση 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»
 •  Σκοπός: Το πρόγραμμα στοχεύει  στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στη σωστή διαχείρηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων καθώς και στην αξιοποίηση τους για παραγωγή ενέργειας.
 •  Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξη, μπορούν να κριθούν: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Συλλογικά σχήματα (π.χ.  Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί)
 •  Επιλέξιμες Δαπάνες: Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 , ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες: 1.Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ.  2. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 3.Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Προϋπολογισμός Α) Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων: Ανώτατο ύψος προϋπολογισμού 150.000 €. Β) Για συλλογικές επενδύσεις:Ανώτατο ύψος προϋπολογισμού 500.000 € 

 • Περίοδος Υποβολής:Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται το επόμενο διάστημα από Δεκέμβριο 2017 έως Μάρτιο2018 . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της εταιρείας μας στο τηλέφωνο 2892025165.

                                                     

 


Διεύθυνση