ΝΕΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ


 •                                                        ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
  Δράσης «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στηνανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)»
  • Χορηγείται στήριξη για επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν στηβελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης, και στη μείωση του κόστους παραγωγής(Δράσης 4.1.1).
  • Χορηγείται στήριξη για επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις,βάσει των ενεργειακών τους αναγκών, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων αλλά και αξιοποίησης τους για παραγωγή ενέργειας (Δράση 4.1.3).
  Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων
  Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης μπορούν να κριθούν φυσικάή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών, εφόσονπληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:
  1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:
  1.1 Να έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους, καινα μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.
  1.2 Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι
  1.3 Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο ΣύστημαΔιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να έχουν υποβάλλει Ενιαία ΔήλωσηΕκμετάλλευσης κατά το τρέχον (2017) έτος υποβολής της αίτησης στήριξης μετυπική  απόδοση πάνω από 8000ευρω ενώ θαπρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο αγροτών  ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι ΝέοιΓεωργοί.
  1. Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων πουσυμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» ενισχύονται ενδεικτικάδαπάνες στις εξής κατηγορίες:
  1.1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίωνκαι κατασκευών. Ενδεικτικά ενισχύονταισταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσειςπροετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκεςκαι λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπιακαι θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις για όλες τις χρήσεις της κατηγορίας αυτής,περιφράξεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση τωνεπενδύσεων της κατηγορίας αυτής, κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή πουείναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.
  1.2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Ενδεικτικά, ενισχύονται ο εξοπλισμός ο οποίοςενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα αυτοκινούμενα, μηχανήματακαι εξοπλισμός συρόμενος και αναρτώμενος τρακτέρμε όλα τα παρελκόμενα του, αρδευτικά συστήματα,  εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικώνπροειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας κ.ά.
  1.3. Αγοράκαινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
  1.4. Αγορά, μεταφοράκαι εγκατάσταση πολυετών μη ποωδώνφυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, όπως φύτευσηελαιώνων, αμπελώνων, οπωροφόρων και άλλων δέντρων
  1.5. Περίφραξη καιδιαμόρφωση αγροτεμαχίων.
  1.6. Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισηςγεωργικής εκμετάλλευσης.
  1.7. Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνηπου συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης
   
  Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων πουσυμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες:
  2.1 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμούδιαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.
  2.2. Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων,υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.
  2.3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμούγια την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στιςενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης.
  2.4. Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνηπου συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.
  Το ποσοστό ενίσχυσηςορίζεται στο 50 - 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και ο οποίος  κυμαίνεται από 10.000 έως 200.000.
  Περίοδος υποβολής αναμένεται μέσα στον Νοέμβριο.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε  στη   Γεωργική Ανάπτυξη Μεσσαράς και στο τηλέφωνο 2892025165.
      

Διεύθυνση